Připojte i váš dům
a sdílejte čistou energii

Chci se zapojit


Do Pražského společenství obnovitelné energie se bude možné zapojit čtyřmi následujícími způsoby. První je určen pro vlastníky a obyvatele bytů či bytových domů na území Prahy, kteří mají zájem o instalaci střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) s cílem využívat ji primárně pro dodávku elektřiny do těch domácností v domě, které o to projeví zájem, aniž by bylo nutné provést sloučení odběrných míst v domě. Zapojit se rovněž budou moci i vlastníci rodinných domů, kteří už solární elektrárnu mají anebo si jí chtějí brzy pořídit a nejsou spokojeni s podmínkami výkupu elektřiny, kterou sami nespotřebují. Třetí skupinou možných účastníků jsou ti, co fotovoltaiku na svém domě mít nemohou, ale mají zájem se stát spoluinvestorem do její výstavby na jiném místě a odběratelem energie z ní vyráběné. Čtvrtý způsob zapojení je pak určen výhradně pro správce městských objektů.

O jaký že způsob zapojení máte zájem? Rádi vám poskytneme bližší informace...

Pro vlastníky bytů a bytových domů
Pro vlastníky rodinných domů
Pro ostatní zájemce
Pro městský majetek

Kalkulátor pro výpočet fotovoltaické výrobny na bytových domech na území hlavního města Prahy


Máte zájem o instalaci fotovoltaické výrobny na vašem bytovém domě? Nachází-li se na území Prahy, můžete si ve třech krocích ověřit, jakou by elektrárna mohla mít velikost a kolik by mohlo být možné s její pomocí ušetřit na výdajích za elektřinu v závislosti na počtu připojených bytů. Tak pojďme na to, na konci nám nechte na sebe kontakt a zaslali bychom vám další podrobnosti a dohodli bychom s vámi další kroky...

O společenství


Logo PSOELogo Praha

Pražské společenství obnovitelné energie  (PSOE) je zcela novou organizací založenou hl. městem Praha s cílem podporovat a rozvíjet tzv. komunitní energetiku na území hl. města. S pomocí této postupně se rodící nové společnosti budou v hl. městě systémovým a inovativním způsobem počínaje rokem 2021 postupně budovány nové výrobny energie obnovitelného původu, především ve formě střešních fotovoltaických elektráren, a jimi vyráběná energie bude přednostně využívána při krytí energetických potřeb městských budov a rovněž pražských domácností.


Zásadní odlišností od dosavadních zvyklostí je schopnost s pomocí této organizace sdílet – a to zdůrazňujeme ekonomicky příznivěji – energii vyráběnou výrobnou v daném objektu i mimo něj. Pod pojmem sdílení je chápán model, v němž každý připojený účastník má možnost energii z dané výrobny využívat nejen pro své vlastní potřeby, ale ji i sdílet s ostatními (spolu)vlastníky dané nemovitosti, v níž je výrobna instalována, a rovněž pak i s městem a jeho fondem budov. Doslova bude možné el. energii předávat / v dohodnuté ceně / dle aktuálních podmínek k účelnému užití v jiných odběrných místech.


Vznik této organizace je faktickým prvním konkrétním krokem pro naplňování Klimatického plánu hl. města Prahy do roku 2030. Každá nově vyrobená kilowatthodina z uhlíkově neutrálního či nízkoemisního zdroje napomůže snižovat uhlíkovou stopu města, přesněji emise skleníkových plynů, k jejichž produkci dochází při výrobě tradičním způsobem spalováním fosilních paliv.

Cíl do roku 2030:
500000kW
Jak si dnes stojíme:
000050kW

Co nabízíme

1
Vypracování optimálního návrhu výrobny

Váš objekt navštívíme, navrhneme vhodné pojetí výrobny a připravíme základní dokumentaci, s jejíž pomocí bude možné oslovit a vybrat potenciální dodavatele a také získat spolufinancování.

2
Předvýběr kvalitního a seriózního dodavatele

Pomůžeme s návrhem smlouvy o dílo a výběrem takového dodavatele, který bude schopen zaručit vysokou kvalitu použitých komponent (panely, střídače, montážní systém, kabeláž) a nadprůměrně dlouhou záruku bezvadné funkčnosti, a tedy bezplatné výměny případných nefunkčních prvků.

3
Dohled

Zajistíme odborný dohled, aby instalace vybraným dodavatelem byla provedena řádným způsobem.

4
Zajištění dotační podpory a případně i půjčky

Vyřídíme za vás přípravu a podání žádosti o podporu z příslušného dotačního programu (např. Nová zelená úsporám pro bytové domy) a bude-li to zapotřebí, pak i bankovní půjčky s výhodnými podmínkami.

5
Zajištění provozu

Nové výrobny pro vás budeme následně provozovat a plnit všechny zákonné podmínky včetně předepsaných revizí a vyráběnou elektřinu přednostně dodávat do připojených bytů v domě a případné přebytky zhodnotit na trhu za ekonomicky výhodných podmínek.

6
Asistence se zakládáním energetických komunit

Je-li to pro daný záměr vhodné či žádoucí, pomůžeme s právními a dalšími kroky, které vám umožní založení zvláštní právní entity, jejímž prostřednictvím se můžete stát (spolu)investorem do nové výrobny.

Proč pražské společenství obnovitelné energie? Připojte i váš dům a sdílejte čistou energii.

Jaké to má výhody  

1
Ekonomická výhodnost

Ekonomická výhodnost a účinná ochrana před růstem cen elektrické energie.

2
Úspora nákladů

Víceletá garantovaná úspora nákladů za elektrickou energii u připojených odběrných míst.

3
Menší administrativa

Snížení administrativní zátěže spojené s provozem vlastní fotovoltaické elektrárny.

4
Pravidelné revize

Zajištění pravidelných zákonných revizí fotovoltaické elektrárny.

5
Kontrola efektivity

Provádění periodické kontroly a výkonové diagnostiky výroben energie.

6
Smysluplnost

Smysluplné využití střechy k výrobě čisté energie pro svou potřebu i komunitní sdílení.

Časté otázky a odpovědi


Ano! Získání podpory zajistíme dle podmínek konkrétního dotačního programu, tedy obvykle do výše kryjící 40 až 50 % investičních nákladů výrobny. Vyplacení podpory očekávejte po řádném předání a převzetí díla a úhradě ceny díla zhotoviteli.

Pokud bude výkon instalované výrobny do 20 kWp, není nutné projít stavebním řízením. Projektová příprava i samotná realizace v tom případě může trvat v řádu dvou až tří měsíců. Bude-li však výkon přesahovat 20 kWp, celý proces se prodlouží o získání stavebního povolení.

Při výběru vhodného systému uchycení panelů a řádně provedené montáži tomu lze předejít. U plochých střech (s asfaltovými či foliovými hydroizolacemi) je dobrou volbou certifikovaný montážní systém s nízkým sklonem panelů, díky čemuž není nutné systém ke konstrukci kotvit, ale pouze ji přitížit za pomoci několika betonových prvků. I u ostatních střech s jiným typem krytiny nemusí být kotvení, které prochází svrchní částí střechy, nutné, je zapotřebí však volit k tomu odpovídající uchycovací prvky. Nad tím, že je systém uchycení správně navržen a proveden, jsme schopni dohlédnout.

Typická životnost fotovoltaických panelů je 20 - 30 let. V případě, že máte střechu v dobrém technickém stavu, je to výborným výchozím stavem pro instalaci fotovoltaiky. V případě, že nikoliv, před realizací navrhneme optimální způsob opravy a současně dodatečného zateplení s možností investiční podpory z vhodného dotačního titulu. Pokud víte, že střecha je sice v dobrém stavu, ale pravděpodobné v horizontu 10 let bude potřebovat rekonstrukci, není to bariérou v instalaci. Panely je možné snadno demontovat, střechu rekonstruovat, opětovně namontovat a současně tím provést důkladnou revizi stavu a funkčnosti.

Zásah do domovní elektroinstalace není nutný. Instalace výrobny elektřiny bude připojena na stávající domovní vedení a vybavena vlastními zabezpečovacími prvky a měřením.

Typicky bude investorem vlastník nemovitosti, ať už je jím společenství vlastníků nebo bytové družstvo. Možný je ale i jiný, individuálně optimalizovaný model, který vám upravíme na míru.Existuje řada možností, vybereme s vámi co nejlépe vyhoví právě Vaší potřebě.

Typicky je potřeba získat souhlas nadpoloviční většiny domácností v domě, případně 2/3 přítomných zástupců (při účasti usnášeníschopné nadpoloviční většiny členů SVJ). Tyto domácnosti se současně stanou přednostními odběrateli vyrobené elektřiny v domě. Ostatní domácnosti, které se souhlasně nevyjádří, mohou své potřeby elektřiny krýt svým stávajícím dodavatelem a nebudou s provozem výrobny nijak spojováni.

Bude se jednat minimálně o stejný počet, který s instalací souhlasil.

Vyrobenou elektřinu budou s výhodou užívat právě přednostně připojené domácnosti. Jednou z možností je také využívání přebytků energie na centrální přípravu teplé vody v domě, z čehož profitují i nepřipojené domácnosti. Přínosem pro celý dům (resp. vlastníka nemovitosti) dále bude zisk z nájemného, které garantuje návratnost vložené investice.

V případě, že investice je realizována z prostředků všech členů SVJ/družstva (typicky z fondu oprav), bude vlastníkovi nemovitosti hrazeno nájemné, garantující návratnost vložených prostředků a jejich zhodnocení ve výši převyšující průměrnou míru inflace. Nezapojené domácnosti tak nebudou investicí do výrobny finančně znevýhodněny a budou také profitovat.

Ano, výhledově nabídneme službu spoluúčasti na výstavbě výroben, které se budou nacházet mimo bydliště či sídla zapojených členů. Pro případný zájem nás oslovte přes kontaktní formulář a o nabídce této služby Vás budeme rádi informovat.

Společenství je příspěvkovou organizací města, která své činnosti občanům poskytuje na neziskovém principu, a tedy za výhodných podmínek. Skutečné ocenění služeb bude záviset na podmínkách konkrétní instalace a rozsahu poskytnutých služeb. Výhody plynoucí z instalace fotovoltaiky představené v orientačním výpočtu v kalkulátoru již odměnu za služby Společenství zahrnují.

Předpokládáme, že tak nebude nutné za podmínky, že váš stávající dodavatel akceptuje souběžnou existenci smlouvy o dodávce energie (pocházející z výrobny umístěné na domě). Pokud by s tím nesouhlasil, pak ano a uzavřete s námi smlouvu novou, a to na veškerou potřebnou energii.

Pražané budou profitovat
z produkce čisté a levné energie.


Ing. Petr Hlubuček

náměstek primátora hl. města Prahy zodpovědný za životní prostředí

Máme ambici do roku 2030 napomoci ke vzniku více než 20 tis. instalací výroben energie z obnovitelných zdrojů na pražských budovách – obyvatelům města chceme touto cestou pomoci bránit se proti rostoucím cenám energie a ocenit jejich rozhodnutí podílet se na naplňování Klimatického plánu Prahy.

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.

energetický manažer hl. m. Prahy pověřený dočasným řízením organizace

Založením Pražského společenství obnovitelné energie získává město a také i Pražané silného a kompetentního partnera, který jim bude pomáhat se všemi potřebnými kroky spojenými s přípravou, realizací a provozem decentrálních zdrojů energie obnovitelného původu a rovněž i snižováním energetické náročnosti budov.

RNDr. Martin Bursík

předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima

Praha je prvním městem v zemi, které se rozhodlo aktivně komunitní energetiku rozvíjet. Věřím, že jít příkladem na svém majetku a pomáhat ostatním ve využívání decentrálních zdrojů energie umožní změnit dosavadní pohled české veřejnosti na obnovitelné zdroje a osloví další česká města a obce, aby nás následovaly. Jsme připraveni jim přitom pomáhat, protože čisté zdroje energie mohou být pro občany technicky dostupné a ekonomiky výhodné prakticky na každém objektu, v každé ulici a samozřejmě každé obci – prostě v každé (energetické) komunitě.

Střechy rodinných a bytových domů v metropoli a jejím okolí mohou poskytnout dostatek výkonu ve fotovoltaice pro 120 000 až 170 000 domácností.

Příklady


Kontakty


Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Pověřený vedoucí organizace:

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.

energetický manažer hl. m. Prahy

Máte zájem o bližší informace k některé z námi nabízených služeb? Pak nám zanechte na sebe spojení a sdělte nám, co vás zajímá, ozveme se vám zpět a domluvíme další kroky...